Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nha xDSubteam đã vất vả nhiều rồi...