Gần đây Rất cảm ơn KST đã làm sub bộ phim này. 100 ký tự ko...