Gần đây Cảm ơn nhóm sub nhiều lắm luôn, mấy phim thời xưa hay cực...