Gần đây Mình cũng chưa xem phim Đức bao giờ nhưng nhìn hai bạn diễn...