Gần đây Cảm ơn subteam đã thực hiện sub bộ phim này. Lâu lắm ròi mới...