Gần đây đọc thấy hấp dẫn quá, cám ơn nhóm đã sub. Cực kỳ thích phim...