Gần đây ôi tks sub team .Mình chờ sub từ năm ngoái. Nghe giới thiệu...