Gần đây Nghe giới thiệu hấp dẫn ghê!!!Cảm ơn subteam nhiều lắm và...