Gần đây Tái thiết thần thánh, cầy phim thôi !!!!Rất thích xem phim...