Gần đây @Edward-K đã nói:phim này siêu dễ thương luôn, ô ngờ subteam...