Gần đây oh Tat chan đóng nhiều phim ghê luôn, mà toàn thể loại mình...