Gần đây Ôi! yêu subteam thế. Đang mong ngóng phim vì có Sandara Park...