Gần đây Mình đã xem phần 1 tại LHP Đức sau đó về đọc cả ba phần...