Gần đây Phim này xem một lần, tự dung hôm này nhớ lại muốn xme cả...