Gần đây Cám ơn subteam nhiều.Mình đang chán nên coi hơi nhiều...