Gần đây đang xem phim "Đối tác bất ngờ" cũng nam diễn viên...