Gần đây cảm ơn đội ngũ kst, bộ phim rất hay, chúc đội ngũ ngày càng...