Gần đây Phim Nhật là phải xem =)) Cảm ơn subteam, để xem thử như...