Gần đây Cảm ơn subteam nhiều lắm ạ, cảm ơn vì đã dịch một bộ phim...