Gần đây Cảm ơn subteam. Mong có thêm nhiều phim nhật hay hơn.