Gần đây @Giang-Nguyễn42 đã nói:Phần một rất là hay và bựa, hi vọng...