Gần đây Ôi, hôm nay là phim thứ 2 mình coi có Takeru Sato rồi. Bấm...