Gần đây Đang bấn Sato quá trời luôn. Phim của Sato thì auto hóng hết...