Gần đây Cảm ơn subteam nhiều lắm. Mới coi xong phần drama thì thấy...