Gần đây Phim lâu rồi mà mình chưa coi, đáng ra nên coi, nghe bảo...