Gần đây tận hôm nay mính ,ới có thời gian xem bộ náy.Trần Kiều Ân...