Gần đây Rất kịch tính, Rất rất kich tính luôn. thnak subteam nhiều...