Gần đây Được forum suggest mới biết đến phim này, nghe có vẻ khá là...