Gần đây hồi tháng 4 hay tháng 5 có phim này ở rạp mấy đứa bạn rủ đi...