Gần đây Hàn quốc có những movie về tình bạn, tình anh em mình cực...