Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nhé. Phim rất dễ thương