Gần đây Cảm ơn subteam nhiều lắm :D Phim rất dễ thương. Trong phim...