Gần đây Đang tìm lại mấy phim cũ của Mịch tỷ <3 KST làm sub là...