Gần đây * Tung hoa, tung hoa*vào ngắm zai đẹp thôi. Lee min ho và...