Gần đây Phim gia đình của Nhật thường rất cảm động, nên chuẩn bị...