Gần đây Ôi chết mất, tui đọc đến hết mấy bài replies mà vẫn chưa...