Gần đây cảm ơn subteam nhiều nhiều!!!!!mình rất thích những phim...