Gần đây Đang kiếm bản đẹp để lưu trữ bộ này, hồi lâu xem mê quá trời...