Gần đây bây giờ em mới được coi phim này, trên mấy trang mạng khác...