Gần đây Go Eun Channnn tui tới đâyyyyyyyyThòng tim không biết bao...