Gần đây rất thích phim này, bối cảnh luôn đặt vào trong không gian...