Gần đây Cảm ơn Subteam đã đem lại sự kích thích nhưng đáng sợ. Chân...