Gần đây Phim này từ năm ngoái, thấy nhiều người xem mà mãi chưa có...