Gần đây Hôm bữa có xem trailer phim này, thấy cũng vui vui.Cho mình...