Gần đây Phim nhật luôn có lấy chủ đề tình càm làm phim , đặc biệt...