Gần đây @ariel143 Nhà có nuôi một con chó, hai con mèo. Từ hồi biết...