Gần đây Phim có vẻ hay đây. Đao về rồi Tối nay ngồi cùng xem với mấy...