Gần đây cảm ơn các bạn trong subteam rất nhiều. Mình thích film này...