Gần đây Nghe tiếng về phim đã lâu, nhưng mà phải đợi đến bây giờ vì...