Gần đây phin này coi trực tuyến 1, 2 lần gì đó rồi à, cũng hay lắm...