Gần đây Phim này ở google driver tập 28 và tập 29 là giống nhau,...