Gần đây Mấy bộ anime đều được người ta live-action hết, thấy phim...