Gần đây Cảm ơn subteam, đọc truyện lâu rồi mà giờ mới được xem bản...