Gần đây cám ơn subteam rất nhiều! Hóng suốt mà tận bây giờ mới biết...