Gần đây Biết Matsuzaka Tori từ cái hồi anh này đóng Shinkenger, nên...