Gần đây cảm ơn subteam rất nhiều vì đã dịch bộ phim này.Mình rất...