Gần đây Giờ mới biết fim có bản Trung, thích ghê luôn! Cảm ơn...