Gần đây Nội dung phim nghe có vẻ hấp dẫn quá, cảm ơn subteam nhiều,