Gần đây Oi lâu rồi hok coi phim của Trân kiều Ân. Tự nhiên thấy...