Gần đây Hehe, hấp dẫn bội phần. Cảm ơn subteam đã làm việc chăm chỉ...