Gần đây Một bộ phim gắn liền tuổi thơ tôi, cám ơn subteam rất nhiều...