Gần đây Cảm ơn subteam đã sub một phim hay cho mọi người xem...