Gần đây cám ơn team đã sub <3 nghe nội dung có vẻ thú vịthích Ryo...