Gần đây ôi mừng quá đợi mãi cuối cùng cũng có nhóm làm vietsub bộ...