Gần đây Cám ơn subteam, thích phim này lắm Cảm ơn các bạn nhiều