Gần đây Có anh Lee Kwang Soo là chắc phim hài rồi. Cảm giác hơi...