Gần đây Huhu cuối cùng cx thấy !!!! Cảm ưn subteam nhìu nhaaaaa mê...